Други

Структура и топология на мрежите. Видове6

Структура и топология на мрежите Видове
(0 от 0 гласували)

Структура и топология на мрежите. Видове

 

 

1.     Видове – От гледна точка на развитието на изчислителната техника, настоящите времена са години на локалните компютърни мрежи(ЛМ).Броят на инсталираните ЛМ през последните години достигна астрономически  цифри.LAN Local Area Network образуват два или повече компютъра, които са свързани по между си с помощта на физическа среда – коаксиален кабел, кабел с усукани двойки проводници и др. Свързаните по този начин компютри могат да обменят своите данни и да използват общи периферни устройства, като скоростта на преноса на данни обикновено е висока, над 1Mb/s. Свързаните компютри са разположени върху ограничена площ, около 2 км в диаметър. Това позволява на компютрите да комуникират  по между си, като осъществяват достъп до отдалечени устройства – дискове, принтери и др. физически свързани към други включени в мрежата компютри. Т.е. в случай на нужда с помощта на мрежата можем да “добавим” диск или друго отдалечено устройство “директно” към компютъра с който работим. Високата скорост на пренос на данни е необходимо условие, за да може физически отдалечените устройства да останат за нашия компютър “локални”.

Свързаните с мрежата компютри, наречени мрежови възли или мрежови станции могат да се разделят на две групи, според тяхната функция в ЛМ:

1.1.        работни станции (workstation) – свързани в мрежата компютри на които работят обикновените потребители.

1.2.        обслужващи станции(сървър- server)Компютър, който предлага на другите включени в мрежата компютри някой от своите услуги и периферни устройства, като по този начин осигурява функционирането на мрежата. Наличието о дейността на сървърите е необходимо условие за работа на мрежата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сървърите могат да бъдат специализирани в извършването на отделни дейности и услуги.

þ    Файловите (file) сървъри предлагат на останалите станции от мрежата своите твърди дискове(бързи, с голям капацитет);

þ    Печатните (Print) сървъри предлагат свързаните към тях принтери, които са висококачествени, скъпи и с голямо бързодействие;

þ    Пощенски (Mail)  сървъри, които служат като посредници при електронната поща;

 

 

 

þ    Сървъри за бази от данни (Data Base), които позволяват на потребителите достъп до общи бази от данни и се грижат за поддържане на тези бази от данни.

2.      Видове локални мрежи – Въз основа на това разделение на мрежовите станции, локалните мрежи могат да се разделят на:

2.1.   мрежи от типа clientserverЕдин от компютрите, обикновено най-мощния се използва като сървър, а останалите компютри работят като работни станции.

2.2.   мрежи от типа peer- to- peer – с равноправен достъп са характерни с това, че всички компютри от мрежата са равноправни т.е. могат да работят едновременно и като работни станции и като сървъри.

Недостатък:

Clientserver – при повреда на сървъра е застрашена дейността на цялата мрежа;

Peer- to- peer– имат сложен проблем с осигуряването на зашитата на мрежата.

3.      Топология на LANСхемата на свързване на компютрите с кабел по между си се нарича топология на мрежата. Основните видове топологии са:

3.1.   шинна топология(BUS);

 

 

 

 

Използва се най-често. Към един кабел по подходящ начин са свързани отделните работни станции. Не е задължително реализацията да е с непрекъснат кабел. Всички 2 по 2 компютъра могат да бъдат свързани с парчета кабел в единия край на който е Т - конекторът от платката на единия компютър, а в другия Т-  конекторът на втория компютър. Благодарение на Т – конекторите , крайния ефект е същия, както ако се използва един общ кабел.. Всяка станция изпраща своите съобщения едновременно към всички станции. От всички движещи се по мрежата съобщения станцията избира и хваща само тези, които са предназначени за нея. Предназначените за другите станции съобщения се  игнорират.

Предимства: Повреда в една от станциите не нарушава експлоатацията на цялата мрежа. Към мрежите могат да бъдат добавени и други станции.

3.2.   тип звезда ( star);

 

 

 

 

В средата на мрежат се намира един централен концентратор(Hub), към който са свързани отделните възли, Съобщенията от всяка станция се изпращат към концентратора и той отваря( респективно затваря) и държи отворен( респективно държи затворен) логическия път към станцията – получател, така, че да не се получава конфликт между съобщенията. Свързването на компютрите към хъба се извършва с двойка кабели- например усукана двойка проводници. Към концентратора могат да се свържат два до 16 компютъра. По-сложните конфигурации могат да обхващат поредица свързани по между си хъбове. Тези топологии се наричат дърво (Tree).

 

 

Предимства: При прекъсване на кабела между мрежовата станция и хъба , останалите станции не се повлияват. Отпадането на работна станция, не влияе върху работата на мрежата.

Недостатък: При повреда на хъба , спира работата на всички компютри свързани към него. Неприятности създава околната среда с по- високо равнище на електрически смущения.

3.3.   кръгова топология (ring)

 

 

 

 

 

 

Структура от тип “Пръстен” се характеризира с един кабел, минаващ през всички компютри, които са разположени във вид на пръстен.


Структура и топология на мрежите. Видове

Коментари