JavaScript

Събития6

Събития
(0 от 0 гласували)

Събития

С помоща на javascript можете да следите какво става на страницата ви. Например посочването с мишката върху някаква картинка е събитие. Кликването върху картинката е друго събитие и т.н. Javascript обработва събитията с така наречените манипулатори на събития. Така при кликване ще се извика манипулатора onClick, при посочване onMouseover и т.н. Структурата на манипулаторите на събития е следния:

onСъбитие=(оператори)

Където Събитие е името на събитието,  а в скобите са операторите, които ще се изпълнят при възникване на събитието. Самия манипулатор на събитието може да бъде извън таговете <SCRIPT></SCRIPT>. Можете да го сложите например в така <А> . Вижте един пример, при който създаваме хипервръзка и като посочите с мишката върху нея се показва alert прозорец с обяснение за връзката:

<A href="https://www4u.search.bg" onMouseOver="alert('HTML и JavaScript уроци!');return true;">WWW4U</A>

 Ако смените манипулатора OnMouseover с OnClick, alert прозореца ще се показва при кликване вместо при преминаване с мишката върху хипервръзката.

Друго събитие е onMouseout. То настъпва когато курсорът на мишката вече не посочва върху обекта. С помощта на събитията onMouseover и onMouseout се правят така наречените rollover ефекти с картинки при които след посочване с мишката една картинка се заменя с друга. Но затова по нататък.

    Освен събития свързани с движението на мишката, javascript обработва и събития свързани с отваряне и затваряне на прозорци, както и такива свързани с формуляри. Едно от събитията свързани с прозорците на браузъра е onLoad. То се извиква когато се зареди страницата. Ето например ако направите следната страница:

<HTML>
<BODY
onLoad="alert('Здравейте!')">
</BODY>
</HTML>

веднага след зареждането на страницата ще се появи alert прозорец с надпис "Здравейте!". Ако замените събитието onLoad със onUnload, което се извиква при напускане на страницата, "Здравейте!" ще се показва при затваряне на страницата. Нека променим горния пример така, че при отваряне на страницата да се показва "Здравейте!", а при затваряне "Довиждане!":

<HTML>
<BODY
onLoad="alert('Здравейте!')" onUnload=alert('Довиждане!')">
</BODY>
</HTML>

Сигурно сте забелязали някои доста нагли сайтове, които отварят нов прозорец със друг сайт веднага щом се опитате да излезете от предишния. Те използват именно събитието onUnload. Друго събитие е onAbort. То настъпва когато прекъснете зареждането за страницата с бутона Stop на браузъра.

Ето и някои други събития и обяснението за действията им:

onError - възниква при грешка в скрипта

onSelect - възниква при избиране (селектиране) на текст

onSubmit - възникава когато изпратите фурмуляр за обработка

onBlur - възниква при напускане на обект

onFocus - възниква когато обекта е на фокус

onChange - възниква когато се промени съдържанието на обекта (например формуляр)


Събития

Коментари