JavaScript

Java script - Променливи6

Java script - Променливи
(0 от 0 гласували)

Променливи

Променливите в javascript са от типа величини, които могат да променят стойността си. Другия тип величини са константите. Те никога не променят стойността си. В предишния пример текста "Здравей!" е константа. Нека да направим предния пример, като използваме променлива:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
javascript</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
   
  greeting="Здравей!"
     document.write(greeting)
   
//-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

Тук името на променливата е greeting, а стойноста и е "Здравей!". Така когато отпечатваме променливата greeting ние всъщност отпечатваме стойноста и "Здравей!".
    При формирането на имената на променливите в javascript трябва да се спазват някои правила. Името може да съдържа големи и малки латински букви, цифри, както и знака за подчертаване _. Всички останали символи са забранени. Имената на променливите трябва да започват винаги с буква или знак за подчертаване. Те не трябва да започват с цифра. Ето няколко правилни имена на променливи: greeting_card   greet2     _my_greeting
    Неправилни са : 123    var.2   greeting 3  -
първата започва с цифра, втората съдържа непозволен символ точка, а в третата има интервал. Нека направим още един пример с променливи:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
javascript</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
   
a=5
    b=7
    greeting="Здравей!"
    document.write(greeting+a)
    document.write("<br>")
    document.write(a+b)
   
//-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

    Тук имам три променливи, a, b и greeting. На първата променлива присвояваме стойност 5 (a=5) на втората 7 (b=7) а на третата "Здравей!" (greeting="Здравей!"). Тук е момента да обясним за типовете променливи. В общи линии те се разделят на целочислени, стрингови, булеви и други, които ще разгледаме по-нататък. Първите две променливи, a и b са от целочислен тип, защото на тях се присвояват цели числа. Третата променлива greeting е от стрингов тип. Към този тип променливи се присвоява някакъв текст (стринг) заграден с кавички или апострофи.
    С променливите могат да бъдат извършвани математически операции, като събиране, изваждане, умножение, деление и т.н. Нека се върнем на горния пример. В началото на всяка променлива присвояваме някаква стойност, на а=5, b=7 и greeting="Здравей!". В следващия ред от скрипта се извършва операцията събиране на две променливи и резултата се показва на екрана
(document.write). Обърнете внимание, че първите две променливи, които събираме са от различни типове, едната е от целочислен другата от стрингов тип. Когато се извършат математически операции в които участват променливи от различни типове и едната е от тип стринг, резултата винаги е от тип стринг. Така че събирането на двете променливи greeting и a ще доведе до резултат "Здравей!5". Събирането на целочислени променливи, както и на такива с плаваща запетая (в математиката им казват "дроби" :-) води до резултат друго число, което означава, че събирането на a и b ще бъде равно на 12 (a=5, b=7, a+b=12). Запазете горния пример в отделен HTML документ и го стартирайте в браузъра. На екрана трябва да видите следното :

Здравей!5
12

Забележете, че резултатът от събирането на greeting и a е Здравей!5 , т.е. двете променливи се "слепват". Ако искате между тях да има интервал трябва да включите празен стринг "". Това са две кавички една след друга. Ако сега напишете document.write(greeting+""+a) резултата ще бъде Здравей! 5 с интервал между тях. Обърнете внимание на преминаването на нов ред - document.write("<br>"). Когато вътре в скрипта включите HTML таг, той се изпълнява.


Java script - Променливи

Коментари