Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Счетоводните принципи представляват
 2. Когато предприятието отговаря на критериите за действащо предприятие то неговите активи следва да се оценяват по
 3. Съставните части на годишния финансов отчет са:
 4. Основен критерии за класифицирането на даден ресурс като актив се явява:
 5. Задължения на предприятието не представляват
 6. Кой от изброените отчетни обекти не следва да се разглежда като елемент на собствения капитал
 7. Основният счетоводен модел се представя от равенството:
 8. Предприятия “Омега” разполага към 31.12.200х г. със следните активи, пасиви и собствен капитал а)финансирания – 4000; б)основен капитал – 5000, в)парични средства във валута – 12 000; неразпределена печалба от минали години - 7000; резерви – 5000, емитирани собствени облигации – 8000; загуба от минали години 1000. Имайки предвид посочените данни, собственият капитал на предприятието е:
 9. Началното салдо по сметка Материали на 01.01.2006 г. е 4000 лв. През месеца са постъпили и заприходени материали както следва:
  на 04.01. 2006 г. – 8 000 лв.
  на 12.01. 2006 г. – 4 500 лв.
  на 28.01.2006 г. – 2 000 лв.
  През месеца са употребени материали както следва
  На 13. 01. 2006 г. – 5 500 лв.
  На 22.02. 2006 г. – 1 400 лв.
  На 29.01. 2006 г. – 2 100 лв. Дебитният оборот по сметката е:
 10. През месец юни 2006 г. във връзка с производството на изделие “А” са извършени слените разходи: а)разходи за материали 2000 лв., разходи за заплати – 6000 лв., разходи за социално осигуряване – 1800 лв., разходи за амортизация 1340 лв. В края на месец юни след извършване на инвентаризация не е установено незавършено производство Произведени са 100 броя от изделие “А,” които са заприходени в склада, съгласно складова разписка. През месец юни 2006 г. са продадени 70 броя от изделието “А” с единична продажна цена – 120 лв. Във връзка с продажбите са отчетени административни разходи на стойност 600 лв. финансовият резултат от сделката е:

Изпитен тест по Теория на счетоводството

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Счетоводна отчетност” Изпитен тест по Теория на счетоводството Вариант 001

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas