Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Климатообразуващ фактор е:
  2. Водният басейн, оказващ най-съществено влияние върху формирането на климата на България, е:
  3. Климатичен елемент е:
  4. Климатичните области на територията на България са:
  5. В обхвата на умереноконтиненталната климатична област попада:
  6. Планинската климатична област в България обхваща тери¬тории с надморска височина:
  7. Кюстендилската котловина попада в обхвата на климатич¬ната област:
  8. Абсолютният температурен максимум у нас (45,2 °С) е изме¬рен в:
  9. Най-висока средна годишна температура (13,9 °С) има град:
  10. Средната годишна температура на България е:

Климат на България

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „Климат на България“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-21 22:42:22
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas