Тест по банково посредничество

Тест по банково посредничество за магистри. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:40:26
Предмет: Банково дело
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. По какъв валутен курс се оценяват привлечените средства във валута ?

  2. Как се нарича системата за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната?

  3. Счетоводната статия • Дебит с/ка 1111 Фонд „Резервен” • Кредит с/ка 1211 Непокрита загуба от минали години се съставя за отчитане на:

  4. В кои звена на банковата система се осъществява счетоводното отчитане на емисионните операции?

  5. Кое счетоводно записване се съставя при инкасиране на начислени лихви по предоставен кредит?

  6. По каква стойност се оценяват притежаваните от банката държавни ценни книги?

  7. Каква счетоводна статия се съставя за отчитане капитализацията на начислената лихва по разплащателни левови сметки на клиенти?

  8. Към коя от основните групи разходи в търговските банки се отнасят извънредните разходи?

  9. Какви цели се постигат чрез стандартизирането на банковата счетоводна отчетност?

  10. Счетоводната статия Дебит с/ка 1221 Неразпределена печалба от минали години Кредит 1111 Фонд „Резервен” се съставя за отчитане на: