Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от посочените функции се изпълняват от вторичните капиталови пазари:

  2. Пред кой държавен орган се отчита за дейността си Комисията по финансов надзор?

  3. Кое от изброените структурни единици НЕ Е част от структурата на КФН:

  4. Посочете правилния отговор - Търговските рискове могат да се разделят на следните видове:

  5. В групата на макроикономическите фактори, които влияят върху размери на инвестициите в една страна са:

  6. Коя от посочените дирекции не присъства в структурата на управление „Банков надзор“ на БНБ?

  7. Равнището и темпът на развитие на финансовия сектор като фактор, попада в групата на:

  8. Ефективната защита на интересите на инвеститорите в една страна попада в групата:

  9. Наличието на професионалните участници на пазара на ценни книжа са елемент от:

  10. Финансови посредници на капиталови пазари изпълняват следните функции:

Капиталови пазари

Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:28:16
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin