Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Структурните елементи на счетоводния баланс са:

 2. Стопански операции от кой тип НЕ променят стойностните размери на активите и пасивите и общата балансова стойност:

 3. Изберете вярно пропуснатите данни в следното счетоводно уравнение:

  активи 127 000 лв. = собствен капитал 82 000 лв. задължения...............лв.

 4. Резервите се създават по решение на:

 5. Амортизация не се начислява на:

 6. Сметка Доставки по структура и предназначение е:

 7. В кой от посочените случаи НЕ се прави извънредна инвентаризация:

 8. При извършена инвентаризация на стоково-материални запаси е установена липса на материали по вина на отговорното длъжностно лице. Отчетната стойност на материалите е 1540 лв. Справедливата им стойност е 1620 лв. Начислен е ДДС. Начетено е виновното длъжностно лице със следната сума:

 9. Оборотната ведомост е техническо средство за:

 10. Крайното дебитно салдо на сметка Клиенти в оборотната ведомост на синтетичните сметки се пресмята:

Обща теория на счетоводната отчетност

Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:21:48
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin