Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Две еднакви метални топчета със заряди съответно 9mC и -3mC се намират на разстояние r едно от друго във вакуум. Как ще се промени големината на силата на взаимодействие между тях, ако ги допрем и отново ги раздакечим на същото разстояние?

  2. На точков заряд q= 0,04 C действа електрична сила F = 0,08 N.Колко е интензитетът на електростатичното поле в точката, в която се намира зарядът?

  3. Електрон навлиза в еднородно електростатично поле,движейки се по посока, обратна на посоката на силовите линии. Под действие на електрична сила електронът ще се:

  4. Точков заряд q= 2x10-6 C има електрична потенциална енергия W=4x10-6J Колко е потенциалът на полето в точката, в която се намира зарядът?

  5. Точков заряд q1=-2mC, поставен в електрично поле, има потенциална енергия W1=0,2 J.Каква ще бъде електричната потенциална енергия на заряд q2=1mC , поставен в същата точка на полето?

  6. Заряд q=100mC се намира в точка с потенциал φ1= -30V. При преместването на заряда в друга точка с потенциал φ2= -20V потенциалната му енергия:

  7. Наелектризирано топче се доближава до единия край на метална пръчка, без да я докосва. Пръчката е електронеутрална и е изолирана от околната среда. Кое от следните твърдения е вярно?

  8. Интензитетът на електричното поле вътре в проводник, намиращ се във външно еднородно електрично поле с интензитет Е0, е:

  9. Интензитетът на електрично поле вътре в диелектрик, намиращ се в еднородно електрично поле с интензитет Е0, е:

  10. Плосък въздушен кондензатор е свързан към източник на напрежение. Как ще се промени интензитетът на електричното поле между електродите, ако намалим разстоянието между тях 2 пъти?

Тест по Физика и Астрономия за 9-ти клас над Електростатика

Тестът съдържа 10 въпроса от раздел Електростатика - всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:18:54
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin