Тест по управление на дълга за 5-ти курс

Тест по управление на дълга, предназначен за студенти - магистратура в С.А.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:13:50
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Определете модифицираната облигационна доходност при положение, че (заб.Обозначенията са от легендата на формула (14-7)): d 0,5 N 100 t 20 база 365 

  2. Определете модифицираната облигационна доходност при положение, че (заб.Обозначенията са от легендата на формула (14-7)): d 1 N 100 t 30 база 365 

  3. Определете салдото по платежния баланс (в млн.$) в случай, че по Външно-търговския баланс експортнитe операции възлизат на 2356 млн. $, а импортните на 2348 млн. $; по Баланса на движението на инвестициите и кредитите - експортнитe операции възлизат на 1456 млн. $, а импортните на 1299 млн. $; и по Баланса на доходите от задгранични инвестиции - експортнитe операции възлизат на 1332 млн. $, а импортните на 898 млн. $. 

  4. Определете модифицираната облигационна доходност при сложно олихвяване на доходността при положение, че (заб.Обозначенията са от легендата на формула (14-7)): d 1,3 N 100 t 25 база 365 

  5. Определете дюрацията за облигация със следните характеристики (заб.Решението се извършва по методиката указана на стр. 240-242 в учебника “Управление на дълга”): Дата на плащане:9-Май-2003 Дата на падежа: 15-Декември-2017 Дата на издаване:15-Февруари-1992 Лихвен купон: 8,10% Цена в момента: 105,375 Номинал: 100 Честота на купона в 1 год. 2 База за калкулиране: (0 - 4) 0 YIELD: 7,4871% 

  6. Изчислете нормата за обслужване на дълга, при положение, че са известни следните макроикономически данни: Експорт на стоки 31 Импорт на стоки 32 Експорт на услуги 44 Импорт на услуги 15 Годишни погашения по главници на дълга 10 Годишни плащания по лихви по дълга 2 

  7. Определете доходността до падежа за облигация със следните характеристики (заб. Решението се извършва по методиката указана на стр. 239-240 в учебника “Управление на дълга”): Дата на плащане:9-Септември-2001 Дата на падежа: 15-Октомври-2022 Дата на издаване:15-Април-1994 Лихвен купон: 7,10% Цена в момента: 98,375 Номинал: 100 Честота на купона в 1 год. 2 База за калкулиране: (0 - 4) 0 

  8. При търговското кредитиране се допуска ситуация на предварително издължаване на паричната равностойност на кредита. Размерът на дисконта (отстъпката) позволява да се изчисли годишната лихва по тъгвоските кредити. Обичайно записът има следния вид: 3/5 Нето 65. Това означава, че е отпуснат 65 дневен търговски кредит. Ако кредитът се издължи до 5-тия ден се ползва 3% отстъпка от сумата на обезпечения сполица търговски кредит. Така на годишна база имаме годишна лихва равна на: (3/97)х(360/60). Иска се да определите годишната лихва по търговските кредити при следния запис: 8 / 18 Нето 108 

  9. При търговското кредитиране се допуска ситуация на предварително издължаване на паричната равностойност на кредита. Размерът на дисконта (отстъпката) позволява да се изчисли годишната лихва по тъгвоските кредити. Обичайно записът има следния вид: 3/5 Нето 65. Това означава, че е отпуснат 65 дневен търговски кредит. Ако кредитът се издължи до 5-тия ден се ползва 3% отстъпка от сумата на обезпечения сполица търговски кредит. Така на годишна база имаме годишна лихва равна на: (3/97)х(360/60). Иска се да определите годишната лихва по търговските кредити при следния запис: 10 / 15 Нето 155 

  10. Определете салдото по платежния баланс (в млн. $) в случай, че по Външно-търговския баланс експортнитe операции възлизат на 4388 млн. $, а импортните на 5418 млн. $; по Баланса на услугите - експортнитe операции възлизат на 2312 млн. $, а импортните на 1890 млн. $; по Баланса на движението на инвестициите и кредитите - експортнитe операции възлизат на 1456 млн. $, а импортните на 1950 млн. $; и по Баланса на доходите от задгранични инвестиции - експортнитe операции възлизат на 1332 млн. $, а импортните на 898 млн. $.