Магистърски тест по Икономика за УНСС

Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-09 14:16:09
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Макроикономич.функция на потреблението изразява зависимостта м/у:

  2. Ако правителството провежда целенасочена експанзивна фискална политика може да:

  3. Ако нарастването на съвкупното производство е резултат от ръст в производителността но ресурсити, може да се твърди, че се осъществява:

  4. Цената на една стока е нараснала. При равни други условия, причината за това може да бъде:

  5. Установяването на пазарна цена под равнището на равновесната се свързва с наличието на:

  6. Концепцията за отчетната единица означава:

  7. В баланса на дружество Бета новопридобита сграда се посочва по нейната цена на придобиване в размер на 5 млн лв, независимо че пазарната и цена(съгласно мнението на лицинзиран оценител) е 5,2 млн лв. Определете счетоводните принципи които са целесъобразени за прилагането от страна на счетоводителя на дружеството при отразяване на операцията:

  8. Дружество Бета купува спомагателни материали за 1600лв които ще бъдат платени на доставчика след двадесет дни. Какви промени настъпват в абсолютното балансово равенство, в резултат на тази операция:

  9. Дружество Алфа притежава следното имущество: стоп.инвентар 5000лв, стоки 1000лв, акции 6000лв, оборудване 8000лв, основен капитал 10 000лв, неразпред.печалба 5000лв, програмни прадукти 3000лв, машини 500лв, задължения по банкови заеми 1000лв, р-ди за бед.периоди 500лв, пари в каса 1000лв, задълж.към доставчици 6000лв, резерви 3000лв. Дружеств.притежава собствен капитал :

  10. Дружество Бета получава авансово заем в размер на 15 000лв за предоставяне под наем на сграда. Счетоводителят на дружеството е отложил признаването на приходо защото е спазил принципа :