Тест по международни счетоводни стандарти

Тестът съдържа 13 въпроса като някои от тях могат да имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 15:21:15
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. С платежно нареждане от Разплащателна Сметка, предприятието заплаща заплата на персонала. Тази операция ще намери отражение в следните елементи на финансовият отчет.

  2. Предприятието продава собствената си копирна машина, за да освободи една стая. Тази операция ще намери отражение в:

  3. В отчета за приходите и разходите намират отражение данни от:

  4. След приключване на Главната книга се изготвя:

  5. Посочете правилните твърдения. Отчетът за собствения капитал показва:

  6. Предприятието генерира положителен паричен поток при:

  7. От ДМА се получава като резултат от използването на др...........

  8. Валутните активи се преоценяват от стопанските предприятия с цел:

  9. Даден ви е дълготраен актив с отчетна стойност 80000 лв., натрупана амортизация 15000лв. И резерв от последваща оценка 2000 лв. В края на отчетния период нетната реализуема стойност на актива се определя на 72000. Като се направи нужната преоценка резерва от последваща оценка:

  10. Справедливата стойност и задължителна за ползване при последваща оценка на: