Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от изброените вещества са химични съединения:

  2. Посочете йоните:

  3. Посочете кои от изброените явления са химични:

  4. Кои от посочените свойства на кислорода са физични:

  5. Всички атоми са изградени от:

  6. Кой от посочените изрази се отнася за химично разлагане?

  7. По кой от изброените начини се доказва получения кислород:

  8. Кой от изброените химични реакции са химично съединяване?

  9. Кои вещества са прости:

  10. Изчислете относителната молекулна маса на веществото CaSO4 и заградете верния отговор, като знаете, че Ar(Са)=40,Ar(S)=32 и Ar(О)=16:

Тест по химия за 7-ми клас

Изходно ниво - тест върху материала по химия и опазване на околната среда от 7 клас. Тестът съдържа 11 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:10:47
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin