Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За екипното поведение при администрирането на управленските решения определена роля имат и свързващите структури . Кои са те?

  2. За разлика от външната организационна среда, която включва обща и изпитваща среда, вътрешната се характеризира с по-голяма еднородност. Кои са нейните компоненти?

  3. Изберете най-подходящата ключова дума за празното място в изречението. 'Устойчивостта на управленския процес се изразява в умението от страна на субекта на власт да намери полето на общите интереси и по този начин да стимулира активността на управляваните. Именно тук се налага и умението за .........., защото хората са различни, и за да се обединят в общи действия не може да се разчита на равнопоставеност в отношенията.'

  4. Какво е характерно за изборът на стратегия, като компонент на организационната ефективност?

  5. Характеризирайте 'борд на директорите', като елемент на вътрешната среда.

  6. Институционалната структура на държавата се предопределя от целите на политиката на най-високо ниво, т.е. държавната. Възможни са няколко варианта, определението за един от тях е следното: "Това е най-благоприятният вариант, който създава условия за ускорени промени и развитие;". Кой е той?

  7. Какво е характерно за варианта на зависимост между липсата на съответстващ потенциал и наличие на необходимия потенциал 10-01?

  8. Важно значение за използването на сигналите в управлението има начина на тяхното организиране. Като един от основните моменти в този процес може да се посочи 'целта'. В какво се изразява същността му?

  9. Какво включва човешкият фактор, свързан с моралните категории и ценностната система?

  10. Вярно ли е становището, че чрез сигнала (действието) се изразява на практика съответно отношение? То може да бъде както позитивно, така и негативно, от гледна точка на страната, извършваща действието.

Тест по организационна среда и управленски процес за 5-ти курс

Тестът съдържа 10 въпроса по организационна среда и управленски въпрос. Всеки от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 5-ти курс по операционен мениджмънт.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:40:44
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin