Фискална политика
18 стр.

Фискална политика

Цели и съдържание на фискалната политика. Основните инструменти на фискалната политика: държавните разходи, данъци или данъчни плащания. Видове фискална политика. Фискална политика и държавен бюджет...
dannyboy
39 5
Държавен бюджет - същност и принципи
16 стр.

Държавен бюджет - същност и принципи

Държавният бюджет е важно звено на националната икономическа система. Той отразява движението на основните парични потоци и предопределя авторитета на правителството, просперитета на фирмите и отношението на индивидите към политическите решения...
admin
12 2
Бюджет и бюджетна политика
12 стр.

Бюджет и бюджетна политика

1) Определение за държавен дълг. Бюджетен дефицит е налице, когато има превишение на бюджетните разходи над бюджетните приходи. Затова се налага да се намерят допълнителни средства, които да покрият тази разлика...
mOn
2 1
Бюджетно право - същност видове
13 стр.

Бюджетно право - същност, видове

Терминът „бюджетно право”, употребяваме, за да обозначим съвкупността от правните норми, чрез които се реали...зират процесите по натрупване на разпределеният национален доход в държавният паричен фонд, наречен „държавен бюджет”
admin
9 2