Материали 41-50 от 127

Машинознание - понятия 3 стр.

Машинознание - понятия

Теоретична механика - наука за най - общите закони на механичното движение и за възникващите при това механични взаимодействия между тях. Механично движение - преместване в пространството на материални тела от едно ...
dannyboy
31 0
Избор и избирателен процес Типове избирателни системи и тяхното значение 5 стр.

Избор и избирателен процес. Типове избирателни системи и тяхното значение

Според нашето виждане етапите в развитието на ПМ могат да се дефинират въз основа на критерия историчност и биват два основни – класически и съвременен етап...
dannyboy
7 0
Пари понятие функции парична маса и измерване на паричната маса 1 стр.

Пари: понятие, функции, парична маса и измерване на паричната маса

Същността на парите: финансови активи, които опосредстват сделките на пазара; особен вид стока, изпълняващ ролята на всеобщ еквивалент при размяната на стоки и услуги....
mOn
4 0