Материали 1-10 от 42

Лекции по иконимика на труда 28 стр.

Лекции по иконимика на труда

Трудов пазар - същност, възникване. Фактори на търсенето и предлагането. Видове трудови пазари. "Идеални" и реален пазар. Регулиране на трудовия пазар. Характеристика на трудовия пазар в България. Заетост - същност и видове...
silviQ
0 0
Управление на човешките ресурси 26 стр.

Управление на човешките ресурси

Въведение в концепцията за управление на човешките ресурси. Разпространение на концепцията-УЧР. УЧР е интегрална част от управлението на организацията, насочено кум заетите в нея. Има универсален характер и в най-голяма степен се ...
dannyboy
2 1
Лекции по Икономика на труда 18 стр.

Лекции по Икономика на труда

Труд – съзнателна и целенасочена човешка дейност свързана с видоизменяне на суровини и материали, посредством веществени фактори на производството с цел получаване на готов продукт годен да задоволява определени човешки потребности...
cblock
5 0
Заетост и Безработица 3 стр.

Заетост и Безработица

•Потенциалните трудови ресурси на дадена страна зависят от броя и структурата на населението в трудова възраст •От тази величина се приспада размерът на икономически неактивното население •След направените корекции се достига до текущото икономическо.
dannyboy
1 0