Материали 1-10 от 19

Казус по управленски процес и екипната дейност - проектиране на екипи 18 стр.

Казус по управленски процес и екипната дейност - проектиране на екипи

Управлението на човешките ресурси е стратегически и цялостен подход към управлението на най-ценния актив на организацията, а именно хората, които индивидуално и колективно внасят своя дял в достигането на организационните цели....
nerven
0 0
Практика по бизнес администрация 14 стр.

Практика по бизнес администрация

В световен план всички организации, се намират под влиянието на остро въздействащи фактори – външни и вътрешни, които причиняват вреди и организациите трябва да търсят варианти за справянето с тях...
daniche90
0 0
Фактори влияещи върху развитието на системата на социалното осигуряване 17 стр.

Фактори, влияещи върху развитието на системата на социалното осигуряване

Проблемите на планетата днес са застаряващото население, безработицата, ниското ниво на вноските и нарастващия брой на заетите в сивата икономика...
ndoe
0 0
Комуникационна политика на quotОбщинска банкаquot АД 20 стр.

Комуникационна политика на "Общинска банка" АД

Развитието на мениджмънта винаги се съпровожда с усъвършенстване на комуникацията и търсене на пътища за по-голяма информационна обхватност за предаване на разнообразна информация...
lubega
0 0
Преглед на финансовия инженеринг преглед и фактори за развитие 11 стр.

Преглед на финансовия инженеринг – преглед и фактори за развитие

Финансовият инженеринг представлява създаването, развитието и прилагането на иновативни финансови инструменти и процеси, както и формулирането на оригинални решения за проблеми в областта на финансите...
nerven
0 0
Ефективна модерна и прозрачна администрация способна да посрещне високите очаквания на българските граждани 16 стр.

Ефективна, модерна и прозрачна администрация, способна да посрещне високите очаквания на българските граждани

Въпреки че повечето от държавите в ЕС са възприели някои от тези традиционни елементи на бюрокрацията, в никакъв случай това не се отнася за всички...
cblock
0 0
Концепция за създаване и последваща работа на нов отдел quotконтролингquot в съществуваща компанияquot 9 стр.

Концепция за създаване и последваща работа на нов отдел "контролинг" в съществуваща компания"

Стремежът към пазарно оцеляване изисква прилагането да нови и подходящи системи за управление. Все по-широко в теорията и практиката навлиза концепцията за контролинга. Контролингът е система за целево-адаптивно управление...
gecata_maina
0 1
Конкурентна политика на Република България като член на Европейския съюз 19 стр.

Конкурентна политика на Република България като член на Европейския съюз

Общата конкурентна политика е една от политиките на ЕС, която успешно допълва и доразвива разпоредбите на вътрешния пазар. Конкурентната политика наобщностно ниво има цели, които са сходни с тези на националните конкурентни политики....
silviQ
0 2