Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изотопите са атоми, които се характеризират с…
  2. Кой от изброените метали е компонент и на трите сплави: бронз, месинг, лагерна сплав?
  3. В съд с вода температурата на кипене ще се повиши, ако…
  4. Свойството електропроводимост на разтворите и на стопилките на електролитите се проявява…
  5. Амонячната сода и тебеширът са соли на въглеродната киселина. Може ли те да се различат опитно, ако веществата се намират в две различни епруветки и са стрити на прах?
  6. Окислително-редукционен процес е този, при който има промяна в степента на окисление на атомите или йоните. Кой от следните процеси не е окислително-редукционен?
  7. Хлороформът е органично упойващо вещество, което се състои от елементите хлор, водород и ...
  8. Кое химично съединение се нарича карболова киселина или карбол?
  9. Посочете погрешното твърдение.
  10. Известно е, че pH е параметър, който е индикатор за киселинността на средата. Стойността на този параметър в кръвта на човека се движи в границите 7.35 - 7.45. Как се интерпретира този факт?

Общообразователна подготовка - Химия

Тестът по общообразователна подготовка се състои от 100 въпроса, обособени в две части с общо десет раздела, всеки раздел съдържа 10 въпроса това е раздела по Химия.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-07 13:37:47
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas