Тест по търговско право вариант 9

Тест по търговско право. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 02:32:09
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Фирмата на едноличния търговец може са бъде прехвърлена на трето лице:
  2. Прокуристът е:
  3. За кои дружества в Търговския закон е предвидено внасянето на минимална стойност на капитала при учредяването им?
  4. Непаричната вноска в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции се оценява от:
  5. Органите на акционерното дружество при двустепенна система на управление са:
  6. Решението, с което се приема годишния отчет и баланс, разпределя се печалбата и се определя начина за нейното изплащане при дружествата с ограничена отговорност се взима от:
  7. Органи на дружеството с ограничена отговорност са:
  8. За вписването на акционерното дружество в търговския регистър е необходимо:
  9. Минималната номинална стойност на една аюqlЯ е:
  10. Дружествения дял се прехвърля от съдружник на трети лица, които не са съдружници: