Тест по увод общото езикознание вариант 2

Тест за проверка знанията на студенти по дисциплината. Всички въпроси са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 12:42:17
Предмет: Езикознание
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Дескриптивна лингвистика е синоним на:
  2. Термините лингвистична компетенция и перформация се свързват с:
  3. Бързото и ефективно подаване на сигнал чрез кратки, емоционално натоварени изрази е същност на:
  4. Посочете реда, на който думата хлебарницата е правилно разделена на морфеми:
  5. С какъв термин е подходящо да се означат формите -бряг- и -бреж-?
  6. Езикът и речта се различават по това, че:
  7. Владеенето и използването на два различни езика от компактна група хора се определя като:
  8. От факта, че в немския език съществителното Bad “баня” и глаголната форма bat “помоли” звучат еднакво – [ba:t], но звученето на Drang [drang] “натиск” и trank [trank] “пи” е различно, следва:
  9. В кой израз се съдържат два различни алофона на една и съща фонема?
  10. Коя е най-малката супрасегментна единица в езика?