Тест по мениджмънт на банковите разплащания

Тестът е предназначен за студенти по специалност банков мениджмънт, учащи в Стопанската академия в Свищов. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:40:29
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от следните характеристики е присъща за системата Mondex:

  2. Кой от следните рискове не спада към неколичествените

  3. Изхождайки от функционалните характеристики на издаваните от българските банки дебитни карти с възможност за овърдрафт, към коя от следните групи бихте ги отнесли?

  4. Кой от следните фактори предопределят търсенето на електронни пари в икономиката:

  5. Специализираният софтуер, който позволява на банковия клиент да има достъп до традиционни плащания и банкови продукти и услуги, чрез използването на компютърни мрежи или други телекомуникационни връзки се отнася към:

  6. Кой от следните видове сетълмент е най-ресурсоемък и неефективен при голям брой участващи институции и голям обем на транзакциите

  7. При кой от посочените модели наблюдаваме циркулация на електронните пари, аналогична на тази на наличните пари в националната икономика:

  8. Основната причина фирмите разработчици на продукти за електронни пари да предоставят възможност за проследяване на транзакцията и установяване самоличността на наредителя е продиктувана от:

  9. На лицевата част на банковата карта задължително се разполагат:

  10. Отдалечено банкиране, при което достъпът до определени банкови продукти и услуги се осъществява посредством стандартни телефонни апарати, апарати с тонално избиране или GSM апарати, се нарича: