Тест по маркетингови изследвания и текущ контрол

Тест по маркетингови изследвания за студенти от специалност маркетинг (магистратура). Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:21:52
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 60 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от долупосочените е пример за кабинетно изследване:

  2. Измерването е процес на ____________ на числа към характеристики на обекти, личности, състояния или събития в съответствие с определени правила.

  3. Четиригруповият модел на Соломон се използва рядко при провеждането на маркетингови изследвания, защото:

  4. Кое от следните е недостатък на първичното маркетингово изследване?

  5. Кой вид интервю се използва рядко в маркетинговите изследвания?

  6. Кои от долупосочените характеристики се отнасят за следната скала: Как оценявате качеството на шоколади „Своге”? Превъзходно.. ....................................1; Отлично....... .................................... 2; Много добро.......................................3; Добро ..............................................4; Задоволително ...................................5

  7. Данните, получени при измерване на предпочитание към търговска марка са _____, а тези за нагласи, измерени чрез семантичен диференциал - ______________.

  8. Разликата между стойността, получена от извадката, представяща генералната съвкупност и действителната стойност, която може да бъде получена само от цялата съвкупност е:

  9. Маркетинговите изследвания с фокус върху елементите на маркетинговия микс са характерни за следния(ите) етапи от процеса на маркетингово планиране:

  10. Коя от долуизброените хипотези най-точно отразява следния изследователски въпрос: „Какво въздействие ще има новата рекламна кампания върху употребата на търговска марка Х?”: