Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Дивидента е доход от:

  2. При инвестиране в ДМА особеното е, че:

  3. Понятието „Оборотен капитал” изразява:

  4. Каква е цената на финансиране на активите на фирмата с привилегировани акции при следните данни за емисията: пазарна цена на една акция – 10 лв.; относителен дял на разходите по емисията – 15%; размер на последния получен дивидент – 3 лв.

  5. Инвестирани са в ценни книжа 500 000 лв., като при продажбата им за три години приходите ще бъдат 625 000 лв. Лихвеният процент по банковите депозити (дохода на алтернативната инвестиция) е 4%. Колко е абсолютният ефект на инвестицията?

  6. Да се оцени чрез метода „Индекс на рентабилността” инвестиция в размер на 5 млн.лв., от която през петте години, следващи момента на дисконтирането, годишна печалба след данъци е 1 млн. лева, а срокът на амортизация на активите е 10 год. Нормата на възвръщаемост на алтернативната инвестиция е 10% годишно.

  7. Вътрешната норма на възвръщаемост, изчислима при анализа на възвръщаемостта на инвестицията е:

  8. Сумата на числата е метод за:

  9. Показателя „Финансов лост” измерва:

  10. Да се определи размерът на годишната лизингова вноска, която трябва да плаща наемател на дълготраен материален актив с първоначална стойност 200 000 лв. по финансов лизинг за срок 5 години. Изискуемият доход на собственика на актива след плащане на данъци е 10% годишно. Нормата на данъка върху печалбата е 10%.

Тест по корпоративни финанси

Тест за проверка на знанията по корпоративни финанси в УНСС. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:09:20
Предмет: Корпоративни финанси
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin