Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Търговец по смисъла на Търговския закон е:

  2. Несамостоятелен търговски представител е:

  3. Упълномощаването на търговския пълномощник става:

  4. Търговският посредник е:

  5. Посочете вярното твърдение:

  6. Търговско предприятие е:

  7. Кои търговски дружества са персонални:

  8. От кой момент едно търговско дружество се смята за възникнало:

  9. Когато събирателното дружество е образувано без срок , всеки съдружник може да иска неговото прекратяване, като направи писмено предизвестие до всички съдружници:

  10. Седалище на търговец е:

1562

Total Connections