Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Думите роден, родител, роднина имат корен:

  2. Думите висок-нисък са:

  3. Какво е по цел на изказване изречението Защо не грее слънце?

  4. Днес научих нова песен в час по музика. Това изречение е:

  5. Колко прости изречения откри в състава на сложното изречение 'Тъмен облак се надвеси над нивите, уплаши класовете и те превиха стъбла.'?

  6. В изречението Вчера мама направи вкусна супа. прилагателното е:

  7. В изречението 'Днес изтрих грешката с гумата, а татко купи нови гуми за колата.' думата гума има:

  8. Коя дума в изречението НЕ е членувана правилно? Конят завиждал на лъвът.

  9. В кое словосъчетание има правописна грешка?

  10. Глаголите: е, нося, вървим са в: