Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Иновацията е:

  2. Според първопричините, които ги пораждат нововъведенията биват :

  3. Иновационният процес е:

  4. Иновативността показва възможността и достигнатото равнище на:

  5. Иновационната стратегия е:

  6. Иновационната политика на фирмата е:

  7. Утвърдени са следните модели за управление на иновационния процес:

  8. Основните етапи при оценка на инвестицията за дадена иновация са:

  9. В широк смисъл националната иновационна система включва всички:

  10. В зависимост от възможностите на държавата и поставените цели в сферата на иновациите се реализират следните стратегии: