Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Агенцията за социално подпомагане:

  2. Делегирани от държавата дейности във всички отрасли и функции са:

  3. Делегираните от държавата дейности в социалните заведения се финансират:

  4. Дирекциите „Бюро по труда” са:

  5. Законодателно регламентираните форми за пряко участие на гражданите в управлението са:

  6. Държавната политика в областта на социалното подпомагане НЕ се осъществява в сътрудничество с:

  7. Кой е общественият консултативен орган към Министъра на труда и социалната политика:

  8. Държавната агенция за закрила на детето е специализиран орган на:

  9. Агенцията за социално подпомагане е структура към:

  10. Изпълнителната агенция „ Главна инспекция по труда”: (посочете грешния отговор)

Тест по социална политика

Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 20:47:32
Предмет: Социална политика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 36 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin