Кандидат-магистърски тест по икономика за УНСС

Тестът съдържа 20 въпроса като всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за магистри по икономика в УНСС.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:44:48
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При намаляване на цената на една стока с 25% се установява нарастване на купуваните количества с 15%. Това означава, че:

  2. Бюджетната линия на един потребител се е изместила успоредно надясно, което е резултат от:

  3. Производител избира комбинация от два фактора, при което изравнява тяхната пределна норма на заместване с пределната им норма на трансформация. Графично това може да се представи чрез:

  4. Фирма предлага своя продукт на съвършено конкурентен пазар. За нея е характерно, че:

  5. Кое от посочените по-долу не е вярно за абсолютния монопол:

  6. Дружество Алфа признава приход от продажба на стоки в размер на 5000лв. Средствата от клиентите са постъпили по разплащателната сметка на дружеството. Дружеството ще отрази операцията по следния начин:

  7. Принципът текущо начисляване означава:

  8. Дружество „Бета„ притежава следното имущество: вземания от клиенти 5 000 лв., продукция 1000 лв., акции 6 000 лв., машини 8 000 лв., основен капитал 10 000 лв., неразпределена печалба 5 000 лв., програмни продукти 3 000 лв., стопански инвентар 500 лв., задължения по банкови заеми 1 000 лв., разходи за бъдещи периоди 500 лв., пари в каса 1 000 лв., задължения към доставчици 6 000 лв., резерви 3 000 лв. Дружеството притежава активи в размер на:

  9. Дружество „Бета„ подменя своя парк от автомобили с коли на финансов лизинг, който отразява в своите отчети като собствени активи. Определете счетоводния принцип, който е целесъобразен за това решение:

  10. Активите на дружеството са: