Други

Английските граматически времена

Английските граматически времена
(0 от 0 гласували)


Английските граматически времена
Past Simple
Ние използваме Past Simple за завършени неща в миналото. Правилните глаголи получават окончание ed а
при неправилните глаголи използваме тяхната форма за минало време. При въпросителните изречения, след въпроса не бива да забравяме да поставим did.

Present Simple
Ние използваме Present Simple за описване на всекидневни действия или навици. Ние често използваме наречията always, usually, sometimes, never със сегашно просто време. Ние използваме Present Simple с глаголи, които описват чувства.

Present Continuous
Ние използваме Present Continuous за описване на нещо, което се случва сега в момента, в който говорим. Ние можем само да използваме няколко глаголи в проста форма, не в продължителна форма.

Present Continuous :future use
Ние използваме Present Continuous : future use за описване на определени намерения. Например когато говорим за социални дейности или среща, записана в дневник. Ние обикновено казваме времето и датата на действието. Използваме глагола to be + ing форма на глагола.

Past Continuous
Използваме Past Continuous за нещо, което се е случило в миналото. Present continuous се употребява с миналото време на глагола to be (was/were) + ing форма на глагола след него. В първо и в трето лице употребяваме was, а във останалите лица were.

Present Perfect Simple
Ние използваме Present Perfect Simple за описване на събития от неотдавнашното минало, когато не казваме точно определено време на действието. Използваме това време и за описване на събития от живота на човек, като отново не споменаваме точното време на действието.

EasyTrader incorrect code. Possible reason: wrong domain, rejected web page, rejected affiliate, modiffied code, etc.


Present Perfect Simple
Използваме Present Perfect Simple за говорене за неопределено време в миналото. Когато знаем времето на извършване на действието, употребяваме миналата форма на глагола, а когото не знаем определеното време, използваме have + past participle.

Present Simple Passive
Използваме Present Simple Passive, когато не знаем кой или какво е извършило действието. Също го използваме, когато не се интересуваме кой или какво е извършило действието. Ние правим това глаголно време със сегашна форма to be (am, are, is) + past participle форма на глагола.

Past Simple Passive
Образуваме това време чрез миналата форма на глагола to be (was/were) + past participle форма на глагола. В първо и трето лице употребяваме was, а във останалите лица използваме were.

Английските граматически времена

Коментари

TZEKOOO 20 January 2011 21:59:16 | #1 УБАВО Е ДА СЕ ЗНАЕ ТОВА ЧЕ СМЕ МН ЗЛЕ С АНГЛИЙСКИЯ И ТРЯБВА СЕ ПОЧВА ДА СЕ УЧИ С НАЧАЛЕЕЕ