Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При липси на СМЗ и доказана вина на материалноотговорното лице, същото се начита по:

  2. В 'Х' АД е начислена амортизация на оборудване, придобито като дарение от държавата при следните данни: отчетна стойност-20500 лв.;остатъчна стойност (определена като съществена) - 2500 лв.; срок на използване-5 години. Амортизационната квота (определена по метода на намаляващата се сума на числата)за втората година от използването на актива е:

  3. Кои от посочените разходи не могат да се определят като технологични?

  4. Продадената по банков път валута се оценява по:

  5. Коя от посочените характеристики не се отнася за с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски: сметката е активна корективна -

  6. По структура и предназначение с/ка 421 Персонал е:

  7. Финансовият резултат е:

  8. Не са финансови приходи:

  9. Финансовите отчети се изготвят при спазването на следните предположения

  10. Разходите за придобиване на бизнес комбинацията се отчитат чрез:

Тест по финансово счетоводство

Тест финансово счетоводство, магистри- дистанционно обучение - Свищов. С изключение на един - всички останали въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-03 23:29:33
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita