Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои са принципите на счетоводството, въз основа на които се осъществява счетоводството към настоящия момент?

  2. Кои от изброените активи са амортизируеми:

  3. Предоставените дългосрочни заеми са:

  4. Приходите за бъдещи периоди са:.

  5. Невнесеният капитал се представя в счетоводния баланс, като:

  6. Загубата от текущата година се представя в счетоводния баланс, като:

  7. Амортизируемите нематериални активи се записват в баланса:

  8. В предприятие “Гама” постъпват 400 лв. в брой, представляващи неизползвана част от общата сума на служебен аванс, получен от подотчетно лице. Определете вида на балансовото изменение:

  9. Сметка “Амортизация на дълготрайните материални активи” е:

  10. Каква е същността на информацията, отразена като кредитни обороти по сметка “Приходи от продажба на стоки”:

Тест по теория на счетоводството

Теста е съставен по учебника на Стоян Стоянов и Камелия Савова "Курс по теория на счетоводството". За студенти 1-ви курс - счетоводство и контрол, публични финанси и др. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-11-30 16:55:33
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita