Тест по счетоводство за студенти

Toва е първи вариант на примерен тест по счетоводство за студенти.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-11-30 14:59:33
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Към доходите след напускане на работа се отнасят:

  2. Отчитането на отрицателната репутация се извършва чрез:

  3. Чрез сметка 709 Други приходи от дейността не се отчитат:

  4. Каква е по структура и предназначение сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи?

  5. В себестойността на продукцията не се включват:

  6. В края на отчетния период сметка 108 Премии, свързани с капитал се приключва със:

  7. Задбалансово отчитане за лизинговите договори се прилага при:

  8. Кой от изброените отчетни обекти не е финансов актив?

  9. Коя от посочените характеристики не се отнася за сметка 426 Вземания по записани дялови вноски:

  10. Кои от изброените доходи не могат да бъдат включени в класификацията на доходите според тяхната форма?