Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите.

  Чл. 127(1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да поддържат регистър на предявените рекламации.
  (3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра.
  (4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, или на адреса на управление на търговеца, освен ако в договора или в документа за гаранция е определено друго.
  Чл. 128 (1) Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, е длъжен да я удовлетвори съгласно чл. 113 и 114.
  (2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

  (Из „Закон за защита на потребителите 10.06.2006 г.)  Коя е темата на текста?
 2. Какъв е текстът?
 3. Колко микротекста има в текста?
 4. Как се осъществява връзката между отделните абзаци?
 5. Какво не е характерно за структурата и езика на този текст?
 6. Кое е вярното твърдение според текста?
 7. Кой от посочените жанрове не спада към строго научните текстове?
 8. Коя дума не се вписва в реда: „деен, деятелен, дееспособен...“?
 9. Кой фразеологизъм е синоним на „Дърпа дявола за опашката“?
 10. Какво е значението на фразеологизма „Съшит с бял конец“?

Тест по Български език и литература за зрелостници и кандидат-студенти V

Тест има за цел да улесни самоподготовката на учениците от 11 и 12 клас и урочната работа на преподавателина по български език и литература.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-05 12:21:23
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 33 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas