Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Резултатите от пробите за наблюдение процеса на отцеждане на несвързаната вода по време на охлаждането и резултатите от определяне на водното съдържание на замразените и бързо замразените пилета се записват и съхраняват в продължение на:
  2. Проверка на количеството на несвързаната вода в птичите трупове в птицекланицата се извършва минимум:
  3. Несвързаната вода не трябва да бъде повече от:
  4. Проби за определяне съдържанието на несвързана вода в птиче месо чрез капков или химически тест се вземат най-малко:
  5. Окачествяването, класификацията и съхраняването на птиче месо и разфасовки се контролират от длъжностни лица, упълномощени от:
  6. Единна информационна система с данни за средните продажни цени на неразфасовани, замразени птичи трупове клас “А”, без вътрешности, по птицекланици и общо за страната се поддържа в:
  7. Средна за страната седмична продажна цена на неразфасовани замразени птичи трупове клас “А” в левове за 100 кг без ДДС се изчислява в ………. и се докладва на Европейската комисия:
  8. При свободния начин на отглеждане на отглеждане най-малко през половината от живота си птиците са имали достъп до чист въздух и покрита с растителност площ, която е не по-малко от:
  9. За проверка на действителното съдържание на опаковките се използва формулата:
  10. Допустимото отрицателно отклонение за птиче месо при заготовки до 1100 г е:

Тест по Анализ и контрол на храните III

Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-01 21:59:27
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas