Тест по търговско право вариант 8

Тест по търговско право. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 02:31:51
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При преобразуване за постигане на еквивалентно съотношение на замяна могат да бъдат направени парични плащания на съдружниците или акционерите в размер не повече от:
  2. След вземане на решение за преобразуване от всички участващи в преобразуването дружества, управителния орган на приемащото или новоучреденото дружество или командитно дружество с акции предава на:
  3. Всяко преобразуващо се дружество, което се прекратява, съставя заключителен баланс към:
  4. Менителница е:
  5. Издателят на менителница може да поеме задължение за лихва върху сумата:
  6. Който подпише менителница като представител, без да има представителна власт, или като превиши властта си:
  7. Менителница, в която не е посочено мястото на издаване, се смята, че е издадена:
  8. Менителницата се прехвърля чрез джиро, което трябва да бъде:
  9. Записът на заповед, в който не е посочен падежът, се смята платим:
  10. Чекът е: