Тест по търговско право вариант 2

Тест по търговско право. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 02:28:57
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Търговска е сделката, сключена от:
  2. Когато за действителността на търговската сделка е необходимо разрешение или одобрение от държавен орган, сделката поражда действие:
  3. Когато едно лице действа от името на търговец без представителна власт, се смята, че:
  4. Договор за търговски залог на движима вещ или на ценна книга на приносител, който обезпечава права, породени от търговска сделка, се смята сключен:
  5. Ако при сключване на договора, една от страните е дала или обещала нещо, в случай, че се отметне тя може да се откаже от договора, ако:
  6. Ако заложената вещ подлежи на бърза развала, кредиторът може:
  7. Когато общото събрание на акционерите не е избрало одитор/и до изтичане на календарната година:
  8. Не е търговска продажбата:
  9. Когато не е уговорен срок за предаване на стоката, купувачът може да поиска предаването й:
  10. Ако купувачът е в забава за получаване на стоката, продавачът може: