Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какви изменения в счетоводния баланс ще предизвика стопанската операция Произведена е готова продукция с фактическа себестойност 4864 лв.
  2. В кой раздел от счетоводния баланс се представят дълготрайните материални активи
  3. Под влияние на коя стопанска операция ще се извърши увеличаване на една активна и една пасивна балансова статия
  4. Обобщаването и проверката на записванията по счетоводните сметки се извършва чрез:
  5. Счетоводната статия Д-т сметка Подотчетни лица К-т сметка Разходи за основна дейност е:
  6. Двойното (системно) счетоводство по българските земи започва да се прилага
  7. . Изискванията към лицата, съставящи и подписващи Годишния финансов отчет са:
  8. Годишният финансов отчет на предприятието се публикува в:
  9. Оперативната отчетност представлява
  10. Документооборотът представлява

Изпитен тест по Теория на счетоводството II

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Изпитен тест по Теория на счетоводството Вариант 003

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas