Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кои от посочените фактори за формирането и териториалното разположение на почвите се отнасят към групата на биотичните?
 2. Кое от твърденията за почвите в България НЕ е вярно?
 3. Кой е най-разпространеният почвен тип в България?
 4. Върху кой от посочените видове скали се формират черноземите?
 5. В коя част на Българин са разпространени черноземите?
 6. Кой от посочените азонални почвени типове е характерен за речните долини?
 7. За кой почвен тип се отнася следното описание:

  "Образувани са върху млади в палеогеографско отношение глинести утайки, в негативни форми на релефа. Плодородни са, но имат тежък механичен състав и трудно се обработват".

 8. Кой зонален почвен тип е характерен за Предбалкана?
 9. Къде са разпространени жълтоземните почви в България?
 10. Южната почвена провинция обхваща териториите с надморска височина до 800 m в Южна България. Кои широчиннозонални почвени типове са разпространени в нея?

Тест по география - Почви, растителност и животински свят в България

Тест по география - Почви на България тематичен тест по География за Ученици. Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 17:19:29
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas