Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ако промените в цените на крайните продукти и услуги се отразяват автоматично на цените на производствените фактори, кривата AS е:
  2. Съвкупното търсене нараства при:
  3. При други равни условия, нарастването на паричната маса в кратък период води до:
  4. Ако икономиката е достигнала състояние на пълна заетост:
  5. Дългосрочната крива на Филипс се измества надясно ако:
  6. Дискреционната фискална политика при инфлационен разрив предполага:
  7. В период на инфлация Централната Банка би трябвало да:
  8. Изтласкващ ефект не би съществувал, ако:
  9. Рестриктивната парична политика предизвиква:
  10. Паричната политика оказва пряко влияние върху паричната база чрез:

Примерен тест по макроикономика вариант 2

Тест по макроикономика за студенти от УНСС. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 20:52:24
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas