Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Заряд с големина 0,2 nС е поставен в еднородно електрично поле. Силата, с която полето действа на заряда е 5μN. Интензитетът на електричното поле е:
  2. Към източник на напрежение с вътрешно съпротивление 0,2 ? са включени успоредно 5 електрични лампи, всяка със съпротивление 250 ?. Ако токът през всяка лампа е 0,5 А, електродвижещото напрежение на източника е:
  3. През резистор със съпротивление 100 Ω, включен между точки Р и Q, протича електричен ток 2 A с посока от т. Р към т. Q. Определете потенциала φQ в т. Q, ако потенциалът φР в т. Р е 50 V.
  4. Посочете диаграмата, която показва индукционните линии на магнитно поле В, създадено от електричен ток І, течащ по дълъг прав проводник в указаната посокa.
  5. Кое от твърденията за явлението електромагнитна индукция НЕ е вярно?
  6. Кое от следните твърдения за принудени трептения НЕ е вярно?
  7. При наслагване на две вълни с еднаква честота, които се разпространяват в противоположни посоки, се получава стояща вълна. Каква е честотата на вълните, ако разстоянието между две съседни неподвижни точки от еластичната среда е 15 сm? Скоростта на вълната е 300 m/s.
  8. Монохроматична светлина пада перпендикулярно върху дифракционна решетка с константа 2 μm. Колко е дължината на вълната, ако дифракционният максимум от втори порядък (m = 2) се наблюдава под ъгъл 30°?
  9. Дължината на вълната на монохроматична светлина (600 nm) при преминаване от вакуум в течност намалява със 150 nm. Намерете показателя на пречупване на течносттa.
  10. Максимумът на излъчване на абсолютно черно тяло е при дължина на вълната 450 nm. Определете дължината на вълната, съответстваща на максимума на излъчване, ако абсолютната температура на тялото се увеличи 2 пъти.

Примерен тест по физика за кандидат-студенти

Решете този интерактивен и занимателен тест. Проверете познанията си по физика и астрономия на ниво матура. В теста са включени само затворени въпроси с един възможен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 17:45:43
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas