Тест по корпоративни финанси

Решавайки този тест студентите, изучаващи дисциплината „Финанси“ имат възможност да получат обективна оценка на знанията, придобити през съответния семестър. В теста са включени въпроси от затворен тип, като всеки въпрос има само по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-02 12:25:23
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Дивидентът е доход от:

 2. При инвестиране в ДМА особеното е, че:

 3. Понятието „Оборотен капитал” изразява:

 4. Каква е цената на финансиране на активите на фирмата с привилегировани акции при следните данни за емисията:

   

  -пазарна цена на една акция – 10 лв.

  -относителен дял на разходите по емисията – 15%

  -размер на последния получен дивидент – 3 лв.

 5. Инвестирани са в ценни книжа 500 000 лв., като при продажбата им за три години приходите ще бъдат 625 000 лв. Лихвеният процент по банковите депозити (дохода на алтернативната инвестиция) е 4%. Колко е абсолютният ефект на инвестицията?

 6. Да се оцени чрез метода „Индекс на рентабилността” инвестиция в размер на 5 млн. лв., от която през петте години, следващи момента на дисконтирането, годишна печалба след данъци е 1 млн. лева, а срокът на амортизация на активите е 10 год. Нормата на възвръщаемост на алтернативната инвестиция е 10% годишно.

 7. Вътрешната норма на възвръщаемост, изчислима при анализа на възвръщаемостта на инвестицията е:

 8. Сумата на числата е метод за:

 9. Показателя „Финансов лост” измерва:

 10. Да се определи размерът на годишната лизингова вноска, която трябва да плаща наемател на дълготраен материален актив с първоначална стойност 200 000 лв. по финансов лизинг за срок 5 години.

   

  -Изискуемият доход на собственика на актива след плащане на данъци е 10% годишно.

   

  -Нормата на данъка върху печалбата е 10%.