Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от посочените фуражи не е продукт на хранително-вкусовата промишленост:
  2. С кой от посочените отрасли на стопанството хранително-вкусовата промишленост поддържа най-тесни производстве¬ни връзки:
  3. Кой подотрасъл на хранително-вкусовата промишленост заема първо място по дял на произведената продукция в отрас¬ловата й структура:
  4. Голям завод за хлебни изделия в Добруджа има в:
  5. Двойката фактори, определящи териториалната структура на тютюневата промишленост, са:
  6. За особеностите и значението на хранително-вкусовата промишленост не е вярно, че:
  7. Кой подотрасъл на хранително-вкусовата промишленост не преработва суровини с растителен произход:
  8. С кой от термините се изразяват връзките на растениевъдството с леката и с хранително-вкусовата промишленост:
  9. Кои подотрасли на хранително-вкусовата промишленост са зависими от наличието на води:
  10. Славянци, Асеновград, Перущица, Карабунар, Ветрен са центрове за производство на:

1562

Total Connections