Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За кой район на България е типично отглеждането на зеленчуци, ориз и памук:
  2. Отглеждането на коя група култури не се включва в подотрасъл „Зеленчукопроизводство":
  3. Коя от посочените особености не се отнася за растениевъдството:
  4. Коя земеделска култура има ограничен ареал на разпространение:
  5. В коя група всички култури са зърнени:
  6. Към коя група култури се отнася хибридът „тритикале":
  7. Кои площи не се включват в структурата на обработваемите земи:
  8. Кой фактор е определящ за териториалното разположение на оранжериите:
  9. В коя от посочените двойки културите са многогодишни:
  10. От масив с каква площ може да се получи 1 литър розово масло:

География на растениевъдството в България

Това е примерен тест за кандидат-студенти по „География на растениевъдството в България“. Включени са само въпросите от затворен тип. За подготовка за ВУЗ.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-02-22 23:01:22
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas