Тест по финансов одит

Тест за проверка на знанията преди изпита по финансов одит в НБУ - София. Всички въпроси са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-11 16:24:21
Предмет: Одитинг
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изготвянето на счетоводна документация и финансови отчети на клиент за одит от регистриран одитор

  2. Регистрираният одитор, който извършва одит на финансови отчети на регистрирани на борсата предприятия, следва:

  3. Когато в процеса на осъществяване на одита одиторът научи за съществена грешка или пропуск в данъчната декларация за предходната година, той следва да:

  4. Ако ръководството откаже да даде разрешение на одитора да комуникира с адвоката ) юриста на предприятието, това обичайно следва да доведе до:

  5. При предоставяне на услуги за вътрешен одит на клиенти за одит на финансови отчети възниква заплаха от:

  6. Кой от следните фактори най-вероятно би повлиял на решението на одитора относно надеждността на данните при осъществяване на аналитични процедури:

  7. Основна цел на одитора при анализиране на разходите за ремонти и разходите за поддръжка:

  8. Резултатите от наблюдението на инвентаризации на материалните запаси от страна на одитора и проследяване на резултатите до регистрите на материалните запаси е тест за кое от следните твърдения на финансовия отчет:

  9. Кое от следните твърдения е вярно по отношение на връзката между нивото на същественост и одиторския риск:

  10. Когато са изпълнени процедури по същество на междинна дата, то тогава за оставащия период одиторът следва да изпълни: