Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене

Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:34:49
Предмет: Педагогика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Атрибуциите са:

  2. Рискът от социален мързел нараства при:

  3. Училищният тормоз е:

  4. Метакогницията е разбирането на човека за:

  5. На коя фаза от процеса на творческото мислене протича несъзнателна обработка на информацията:

  6. Коя от изброените стратегии за учене е най-ефективна:

  7. Кое от следните не спада към особеностите на ефективната обратна връзка:

  8. Двата основни източника на влияние, водещо до конформизъм, са:

  9. Какво разбираме под референтни групи?

  10. Бърнард Уейнър обособява три дименсии на каузалните атрибуции (приписваните причини). Кое от изброените НЕ е сред тях: