Тест по управление на дълга

Тест по управление на дълга, предназначен за подготовка за изпит в СА "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. въпросите имат само един верен отговор. Някои от тях изискват изчисления.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 09:33:32
Предмет: Управление на външния дълг
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1. Определете салдото по платежния баланс (в млн. $) в случай, че по Външно-търговския баланс експортнитe операции възлизат на 2356 млн. $, а импортните на 2348 млн. $; по Баланса на услугите - експортнитe операции възлизат на 1504 млн. $, а импортните на 2123 млн. $ и по Баланса на доходите от задгранични инвестиции - експортнитe операции възлизат на 1332 млн. $, а импортните на 898 млн. $.

  2. При търговското кредитиране се допуска ситуация на предварително издължаване на паричната равностойност на кредита. Размерът на дисконта (отстъпката) позволява да се изчисли годишната лихва по тъгвоските кредити. Обичайно записът има следния вид: 3/5 Нето 65. Това означава, че е отпуснат 65 дневен търговски кредит. Ако кредитът се издължи до 5-тия ден се ползва 3% отстъпка от сумата на обезпечения сполица търговски кредит. Така на годишна база имаме годишна лихва равна на: (3/97)х(360/60). Иска се да определите годишната лихва по търговските кредити при следния запис: 4 / 9 Нето 160 

  3. При търговското кредитиране се допуска ситуация на предварително издължаване на паричната равностойност на кредита. Размерът на дисконта (отстъпката) позволява да се изчисли годишната лихва по тъгвоските кредити. Обичайно записът има следния вид: 3/5 Нето 65. Това означава, че е отпуснат 65 дневен търговски кредит. Ако кредитът се издължи до 5-тия ден се ползва 3% отстъпка от сумата на обезпечения сполица търговски кредит. Така на годишна база имаме годишна лихва равна на: (3/97)х(360/60). Иска се да определите годишната лихва по търговските кредити при следния запис: 2 / 22 Нето 152 

  4. Определете модифицираната облигационна доходност при положение, че (заб. Обозначенията са от легендата на формула (14-7)): d 1,5 N 100 t 20 база 365 

  5. Изчислете нормата за обслужване на дълга, при положение, че са известни следните макроикономически данни: Експорт на стоки 66 ; Импорт на стоки 90 ; Експорт на услуги 66 ; Импорт на услуги 55 ; Годишни погашения по главници на дълга 22 ; Годишни плащания по лихви по дълга 4 . 

  6. Определете дюрацията за облигация със следните характеристики (заб. Решението се извършва по методиката указана на стр. 240-242 в учебника “Управление на дълга”): Дата на плащане:9-Септември-2001 Дата на падежа: 15-Октомври-2024 Дата на издаване:15-Април-1994 Лихвен купон: 7,00% Цена в момента: 109,375 Номинал: 100 Честота на купона в 1 год. 2 База за калкулиране: (0 - 4) 0 YIELD: 6,2285% 

  7. Определете годишната ефективна доходност на паричния пазар (EYMM)при положение, че (заб. Обозначенията са от легендата на формула (14-7)): d 0,8 N 100 t 20 база 365 

  8. Определете салдото по платежния баланс (в млн. $) в случай, че по Външно-търговския баланс експортнитe операции възлизат на 1460 млн. $, а импортните на 1155 млн. $; по Баланса на услугите - експортнитe операции възлизат на 580 млн. $, а импортните на 1190 млн. $; по Баланса на движението на инвестициите и кредитите - експортнитe операции възлизат на 410 млн. $, а импортните на 1950 млн. $; и по Баланса на доходите от задгранични инвестиции - експортнитe операции възлизат на 1355 млн. $, а импортните на 485 млн. $.

  9. Изчислете нормата за обслужване на дълга, при положение, че са известни следните макроикономически данни: Експорт на стоки 77 ; Импорт на стоки 99 ; Експорт на услуги 88 ; Импорт на услуги 66 ; Годишни погашения по главници на дълга 22 ; Годишни плащания по лихви по дълга 11 . 

  10. Определете модифицираната облигационна доходност при сложно олихвяване на доходността при положение, че (заб. Обозначенията са от легендата на формула (14-7)): d 1,2 N 100 t 30 база 365