Тест по търговско право

Тест по търговско право за студенти от 3 курс, включващ 26 въпроса. Някои от въпросите имат по повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:39:36
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Търговец е :

  2. Могат да не се регистрират като търговци следните лица (посочват се повече от един отговор):

  3. Достъп до търговският регистър имат:

  4. Търговският пълномощник е :

  5. Едноличният търговец е (посочват се повече от един отговор):

  6. Кой от посочените по-долу правни субекти не е търговско дружество според Търговския закон? Посочете излишното:

  7. Фирма е:

  8. Кой от посочените по-долу отговори не се отнася за събирателното дружество ? Зачертай излишното!

  9. Командитното дружество се управлява и представлява от:

  10. В командитното дружество с акции, за кои вноски се издават акции: