Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое не е характерно за монополистично - конкурентния пазар?
  2. При монополистичната конкуренция влизането в отрасъла е:
  3. Монополистичната конкуренция комбинира черги от конкурентния и монополния пазар. Конкурентните черти се дължат на , а монополните на ?
  4. Коя характеристика на монополистичната конкуренция не се среша нито на конкурентния, нито на монополния пазар?
  5. От гледна точка на обществото предимство на продуктовата диферен¬циация и конкуренцията посредством нея е:
  6. Характерно за кривата на търсене при монополистично - конкурент-ния пазар е, че фирмите:
  7. Едно от различията между пазарното «оведение на монополистично конкурентната и съвършено конкурентната фирма е, че:
  8. Максимизираща печалбата си монополистично - конкурентната фир¬ма предлага това количество, при което:
  9. В дълъг период максимизираща печалбата си монополистично - кон-курентна фирма ще предлага при цена:
  10. Когато фирма монополистичен конкурент е в дългосрочно равнове¬сие:

Монополистично-конкурентен пазар

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-10-27 19:30:57
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita