Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Определете коригиращите пера в ОПР, съгласно НСФОМСП:

  2. Печалбата в ОПР се получава като:

  3. Как се формира счетоводната печалба:

  4. Увеличението на запасите от готова продукция и незавършено производство е:

  5. Защо дадено предприятие може да има начислени разходи за данъци от печалбата, при условие, че реализира „Загуба в края на отчетния период”:

  6. Нетекущите активи се използват:

  7. Сгради с цел продажба са част от:

  8. Приходите за бъдещи периоди за част от:

  9. Сумата на текущите активи е част от:

  10. Едно предприятие придобива друго с цел да го продаде и да определи инвестицията като актив, който е държан за продажба. Определете по каква стойност трябва да се отрази инвестицията, ако предприятието все още не е продадено,но са минали 7 месеца от датата на придобиването му.

Тест по финансово-счетоводен анализ

Тестът е подход за самоподготовка по дисциплините Финансов анализ, Финансово-счетоводен анализ. Въпросите са от материала за изисквания към съдържанието на счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:17:03
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin